Over ons

EPECS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg als stichting zonder winstoogmerk naar Nederlands Recht die de burgers van de EU een stem wil geven. We zijn ervan overtuigd dat burgers de basis vormen van de EU en daarom betrokken moeten worden en zijn bij de EU. Door maatwerk te bieden aan deze burgers en in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden hun stem te laten horen.

Algemeen kiesrecht

Het algemeen kiesrecht in de EU is de basis voor de inrichting van de EU. Het Europees Parlement wordt één keer per vijf jaar gekozen. Dat is een goede basis. Om het gevoel van verbondenheid met de EU te vergroten, is het nodig dat burgers tegelijkertijd en structureel over allerlei zaken die hen aan gaan actief invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen in de EU. Anderzijds is het belangrijk dat zij worden uitgedaagd zelf verantwoordelijkheid te nemen, alleen en samen, om inhoud te geven aan dat burgerschap. Algemeen kiesrecht is een kostbaar goed. 

Burgerrechten

Ook is kostbaar dat binnen de EU iedereen in elk land voor de wet gelijk is. Discriminatie op grond van ras, gender of geloof is niet toegestaan. Die burgerrechten zijn hard bevochten. Om ze levend te houden is het nodig dat burgers het gevoel krijgen dat ze er toe doen. De komende jaren zal inhoud gegeven worden aan burgerparticipatie op tal van terreinen. Van laag tot hoog en op alle niveaus. Van straat, wijk, buurt, stad en streek tot regio, provincie, euregio, land en natuurlijk binnen de EU. Burgers zijn competent. Hun bijdrage voegt toe.

Waarom is dit belangrijk?

We werken wereldwijd met en voor elkaar, hebben elkaar nodig en zijn afhankelijk van het gedrag van elkaar. ‘Think global, act local’ is de basis. Grote blokken als de VS, China, India, Rusland en de EU zijn noodzakelijk. Tegelijkertijd is het een enorme uitdaging om bij zulke grote aantallen mensen draagvlak te creëren onder de individuele en groepen burgers op lokaal niveau. De wederzijdse interactie bevorderen tussen de EU en haar burgers vormt daarin een goede bijdrage. 

Gezondheid

Dat spitst EPECS toe op de gezondheid van de burgers, het grootste goed voor iedereen. Duidelijk is dat gezondheid en economie samenhangen. Een goede gezondheid van de bevolking bevordert de ontwikkeling van een duurzame economie en omgekeerd bevordert een duurzame economie de gezondheid. Voor EPECS zijn de Sustainable Development Goals van de VN en maatschappelijk verantwoord ondernemen condition sine qua non. 

Gezondheidsbevordering

Gezondheid hangt voor de meeste mensen steeds meer af van een gezonde levensstijl. Onze wereldwijde industriële productie is uit balans, omdat de 3 P’s – People, Planet, Profit – niet in samenhang worden aangestuurd. Daardoor ontwikkelen zich welvaartsziekten zoals COPD, diabetes en overgewicht. Die veroorzaken de meeste gezondheidsklachten. Infectieziekten worden wereldwijd een steeds groter gevaar en dienen met alle mogelijke middelen te worden teruggedrongen. De gezondheidszorg kan zich de komende jaren veel beter ontwikkelen als op twee sporen wordt gestuurd: 

 • bevorderen dat de meeste mensen zo gezond mogelijk zijn en blijven, zodat ze geen (onnodig) beroep op de gezondheidszorg hoeven te doen 
 • voor de mensen die wel op de gezondheidszorg zijn aangewezen de beste zorg leveren. 

Op dit laatste punt is de gezondheidszorg in de EU enorm gevorderd en levert topprestaties, hoewel Covid-19 ons heeft laten zien hoe broos wereldwijd onze zorg is. Een gezonde levensstijl vereist een actieve participatie en verantwoordelijk gedrag van elke burger. Hoe kan dat bevorderd worden? 

Aanpassen

EPECS ziet gezondheid als het vermogen om je aan te passen en regie te voeren in het licht van de uitdagingen van het leven. Fysiek, emotioneel en sociaal. Iedere EU burger is hier toe uitgenodigd, is zelf aan zet en kan dit ook zelf. EPECS ziet de gezondheidszorg en het welzijnswerk niet als doel op zich, maar als hulpmiddelen die ten dienste staan van de mensen in de EU.

Positieve gezondheid

Machteld Huber heeft wereldwijd beginnend draagvlak geschapen voor een omschrijving van gezondheid, namelijk Positieve Gezondheid. Dit bevordert de gelijkwaardigheid in de gezondheidszorg en stelt burgers in staat om op een eenvoudige wijze zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Het hebben van werk, betekenisvol leven, er toe doen, de zin van het leven. Het zijn pijlers onder het concept Positieve Gezondheid, die de rol van mensen versterken. 

De zes pijlers van Positieve Gezondheid

EPECS stelt de burger centraal. We zien in het sinds enkele jaren opkomend begrip Positieve Gezondheid de juiste insteek die het best past bij de burger en wat de burger aangeeft als het om zijn of haar gezondheid gaat. De omschrijving van Positieve Gezondheid is dynamisch, kan een leven lang mee en legt sterkt het accent op de eigen regie en de eigen vermogens, de veerkracht van mensen. Positieve Gezondheid is het vermogen je aan te passen en regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Positieve Gezondheid is gestoeld op 6 pijlers:

1) Meedoen

2) Zingeving

3) Mentaal welbevinden

4) Dagelijks functioneren

5) Lichaamsfuncties

6) Kwaliteit van leven 

EPECS moedigt elke burger aan in de omgeving: www.mijnpositievegezondheid.nl zijn eigen spin in te vullen en bij te houden. Met behulp van een aantal vragen krijg u inzicht in uw eigen gezondheidsoppervlak. Centraal staat vervolgens de vraag, wat de burger zelf wil aanpakken. Daarmee wordt juist ook in de micro situatie van het spreekuur en de behandelkamer de gelijkwaardigheid tussen burger en arts sterk bevorderd. In die zin is voor EPECS Positieve Gezondheid een zeer concrete stap in de emancipatie van de Europese burger in het domein van welzijn en gezondheid. Deze basis is ook nodig als de burger grensoverschrijdend zorg nodig heeft of wil benutten.

Meer lezen? Kijk op www.iph.nl voor meer informatie. 

Organisatie 

De Stichting EPECS is officieel opgericht op 1 september 2007. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14096500. Ons RSIN-nummer is 818473976.

Het bestuur van EPECS bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter Jo Maes, gepensioneerd, voormalig directeur ‘Burgerkracht Limburg/Huis voor de Zorg’
 • Secretaris: Martien Overkemping, voormalig directeur ‘Zorgbelang Overijssel’
 • Penningmeester: Fred Reinders, 
 • Bestuurslid, Nikolas Decker, advocaat Luxemburg
 • Bestuurslid: Silke Tamm-Kanj, ambtenaar emancipatiezaken Stadt Würselen

Het EPECS-secretariaat is gevestigd in Maastricht.

Dit zijn de statuten van EPECS. En hier vindt u het jaarverslag en de jaarrekening van 2022.

ANBI erkend

EPECS heeft vanaf 5 oktober 2021 van de Nederlandse Belastingdienst de ANBI status gekregen onder kenmerk: RSIN 8184.73.976. Giften en (periodieke) schenkingen aan de stichting zijn daarmee naar Nederlands recht aftrekbaar van de belasting, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Downloads

Taal:            Brochure:

Dutch                     Medisch behandeld worden in de EU

Dutch                     Uw rechten als NL patient naar/in BE

Dutch                     Uw rechten als BE patient naar/in NL

Dutch                     Uw rechten als NL patient naar/in DE

German                 Medizinische Behandlung in die EU, from the German perspective

German                 Medizinische Behandlung in die EU, focussed on AT

German                 Ihre Rechte als DE Patient in NL

German                 Your rights as a AT patient tot CZ

Tsjech                    Your rights as a CZ patient to AT

Tsjech                    Medical treatment in the EU

Francais                Traitement medical au sein de L’EU, information general

English                   Your rights as a patient within the EU

Op 22 januari 2007 is er een intentieverklaring ondertekend door de initiatiefnemers van EPECS.

Reactie EPECS op consultatie DG Sanco (08-02-2007): EPECS heeft naar aanleiding van consultatie van de EU (raadpleging over communautaire maatregelen op het gebied van gezondheidsdiensten’ – Brussel, 26 september 2006) een antwoord opgesteld. Het complete antwoord van EPECS kunt u hier lezen. De samenvatting hiervan leest u hier.

Onze beleidsnota vindt u hier.

Geschiedenis

EPECS neemt standpunten in over actuele thema binnen het gezondheidsbeleid, in het bijzonder richting het Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie. Hieronder vindt u een selectie uit de position papers:

 • oktober 2013: Standpunt over implementatie nationaal contactpunt 
 • december 2008: Standpunt EPECS aangaande ontwerp richtlijn patiëntenrechten 
 • februari 2007: Standpunt over de discussienota “Gezondheid in Europa: een strategische benadering”
 • januari 2007: Reactie op de consultatie van de EU Commissie
 • januari 2007: Samenvatting reactie op consultatie van de EU Commissie