De arresten Decker en Kohll

De betekenis van de arresten Decker en Kohll is verstrekkend. Het Hof oordeelde dat in regelingen rondom sociale ziektekostenverzekering voor wat betreft de vergoeding van kosten geen onderscheid mag worden gemaakt al naargelang de hulp wordt ingeroepen in het woonland van de verzekerde, dan wel in een andere EU-lidstaat.

De daaropvolgende arresten- o.a. Geraets-Smits en Peerbooms en Muller-Fauré en Van Riet – hebben de mogelijkheden voor het inroepen van geneeskundige zorg in andere lidstaten van de Europese Unie sterk vergroot. Als uitvloeisel van deze arresten is de aanspraak op zorg c.q. vergoeding van zorg in de Nederlandse Zorgverzekeringswet niet beperkt tot zorg die in Nederland is verleend. Verzekerden hebben ook recht op zorg en vergoeding van zorg in grensoverschrijdende situaties.